gençlere değer
gönüllü olmak için
nikah urunleri
tog burs

 

TR EN

TOG GENÇLİK BURSU BAŞVURU KOŞULLARI VE FORMU

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

Toplum Gönüllüleri, gençliğin enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlayan bir değişim ve dönüşüm projesidir. Aralık 2002’de kurulan TOG, gençlerin öncülüğünde ve yetişkinlerin rehberliğinde toplumsal barış, dayanışma ve değişimi hedeflemektedir.

İLKELERİMİZ

• Farklılıklara saygı
• Şeffaflık ve Hesap verebilirlik
• Yerel Katılım
• Ekip çalışması
• Yaşam boyu Eğitim
• Girişimcilik

VİZYONUMUZ VE MİSYONUMUZ

Toplum Gönülleri Vakfı olarak, Aralık 2002’de, 17-25 yaş arasındaki gençliğin öncülüğünde, toplumsal barış, dayanışma, değişimi gerçekleştirmek üzere yola çıktık.
Toplum Gönüllüleri:
“Gençlerin öncülüğünde, yetişkinlerin rehberliğinde” ilkesiyle sosyal sorumluluk projeleri üretip hayata geçirmeyi;
Gençlerin yaratabileceği sinerjiye inanan ve sosyal bir amaca yönelik maddi ve manevi yatırım yapabilecek yetişkin gönüllülerin katılımını ve rehberliğini;
Çevresine karşı duyarlı ve sorunun bir parçası olmak yerine, sorunlara çözümüne katkıda bulunan gençliği;
Sosyal duyarlılık  yönünde bir bilinç oluşturmayı hedeflemektedir.

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ’NİN ÇALIŞMALARI

Türkiye’nin dört bir yanından binlerce genç ve  yetişkin gönüllüsüyle  yerel, ulusal ve uluslar arası sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren Toplum Gönüllüleri, ülkenin dört bir yanında toplumsal katılımı güçlendirmeye devam etmektedir.

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI BURS ÇALIŞMALARI

2003-2004 Dönemi ile çalışmalarına başlayan Toplum Gönüllüleri Vakfı Burs Komitesi’nin bursiyerlerin seçimi ve takibi konusunda benimsediği ilke ve metodlar aşağıdaki gibi işlemektedir.
Toplum Gönüllüleri Vakfı 2003 yılından itibaren; sosyal duyarlılık projeleri üreten üniversite öğrencilerini desteklemek ve gençleri aktif yurttaşlığa yönlendirmek amacıyla burs olanakları yaratmaktadır. Bursiyerlerimiz verilen burs desteğinin karşılığında haftada 4 saat gönüllü olarak, toplum hizmeti üretmekle sorumludurlar. 2011 yılı sonu itibariyle toplam 515  üniversite öğrencisi TOG Bursları’ndan faydalanmıştır.
Toplum Gönüllüleri Vakfı Gençlik Bursları, üniversitelerin ara sınıflarında okuyan adaylar için, yalnızca Toplum Gönüllüsü gençleri kapsamaktadır. Üniversiteye yeni başlayan adaylar için ise; gönüllülük sorumluluğunu Toplum Gönüllüleri Vakfı örgütlenmeleri’nde yerine getireceğini taahhüt edecek adayları kapsamaktadır.
 
DEĞERLENDİRME:

•Yapılan başvurular önce internet ortamında doldurulan formlar üzerinden bilgisayar aracılığıyla puanlanır. Burs Komitesi tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde puanlama yöntemi ile değerlendirilir. Puanlamada göz önünde bulundurulan kriterler:
•İhtiyaç durumu,
•Gönüllülük durumu,
•Akademik Başarı,
•Sosyal Başarı.  

• Formlar üzerinden yapılan değerlendirmenin ardından, toplam puanlama üzerinden ortalama alınarak ortalamanın üzerinde kalan başvuru sahipleri ile yüz yüze mülakatlar yapılır.Mülakatlar Burs Komitesi tarafından belirlenen yer ve zamanda adaylara en az 1 hafta önceden e-posta aracılığıyla bildirilir.Mülakata girmeyen aday hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmaz. Mülakatlarda göz önünde bulundurulan kriterler:

• İhtiyaç durumu,
• Gönüllülük durumu,
• Akademik Başarı,
• Sosyal Başarı.  
 

TAKİP VE RAPORLAMA

• Başvurusu onaylanan aday ile Burs Komitesi arasında burs sürecinde her iki tarafında yükümlülüklerini belirten “Burs Taahhütnamesi”(Bir sonraki sayfadadır) imzalanır.

Sözleşmeye göre:

o Bursiyerin yükümlülüğü, haftada en az 4 saat veya ayda en az 16 saat olmak üzere gönüllü çalışmalara katılmak ve her ay komiteye raporlamaktır. Ayrıca komitenin talebi doğrultusunda bursiyer  başvuru sırasında verdiği beyanları doğrulamakla da yükümlüdür.
o Burs Komitesi’nin yükümlülüğü de, bursiyerlerin gönüllü faaliyetlerini, kendilerinin belirttiği raporlara dayanarak takip etmek ve bağışçılara raporlamaktır.


TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI GENÇLİK BURS FONLARI TAAHÜTNAME

Bu sözleşme Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından hazırlanmış olup, Toplum Gönüllüleri Vakfı’ndan burs alan öğrenciyi  (Bursiyer) ve Toplum Gönüllüleri Vakfını  karşılıklı olarak bağlayan, burs verilen/alınan süre içinde her iki taraf için oluşabilecek olası aksaklıkları çözümlemek, tarafların yükümlülüklerini belirtmek ve yine bu tarafların haklarını korumak ve düzenlemek amacı ile düzenlenmiş bir taahütnamedir. 

BURSİYERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ


1. Bursiyer her akademik yıl içerisinde, birinci ( Şubat ) ve ikinci dönemin ( Haziran ) sonunda üniversite yönetimi tarafından onaylanmış olan akademik başarısını gösteren belgeyi Burs Sorumlusu’na iletecektir.

2. Bursiyerin bulunduğu üniversitenin, dönem geçme sistemi var ise dönem geçmesi, sınıf geçme sistemi var ise sınıf geçmesi gerekmektedir. 4,00’ lük not sistemi geçerli ise not ortalamasının en az 1,80; 100’lük not sistemi geçerli ise not ortalamasının 54 olması gerekmektedir. Şartlı burs bağışlarında bursiyerin akademik durumuyla ilgili bağışçının şartları geçerli olup Burs komitesi tarafından değiştirilemez.

3. Bursiyer, haftada en az 4 saat ya da yılda 16 gün Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesindeki projelerde ve etkinliklerde gönüllü çalışmalara katılmak; bu çalışmalarını kendisine verilen formatta (Gönüllü Faaliyet Raporu) her ayın ilk 5 günü içinde Burs Sorumlusu’na raporlamakla yükümlüdür. Toplum Gönüllüleri Örgütlenmesi bulunmayan yerlerde bursiyerin gönüllülük yükümlülüğünü TOG misyon ve vizyonuna uyan ve TOG Burs Komitesi tarafından kabul edilen bir sivil toplum kuruluşunda  yerine getirme talebi Burs Komitesi’nin onayına tabidir. Burs Komitesi’nin aksine kararı bulunmadığı sürece gönüllü hizmeti Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesinde yerine getirilir.

4. Bursiyer madde 1 – 2 – 3‘de belirtilen sorumlulukları yerine getirmediği takdirde, Burs Komitesi tarafından sözlü ve yazılı uyarı alacak; bursiyerden mazeret beyanında bulunması talep edilecektir:

a. Mazeret beyanı geçerli görülen adaylar, bir dönem boyunca izlemeye alınacak ve izleme dönemi sonunda bursiyer sorumluluklarını yerine getirmiyorsa, yazılı savunma istenecektir. Yazılı savunmada belirtilen mazeretler, Burs komitesi tarafından yeterli görülmediği takdirde, bursiyer burs hakkını kaybedecektir.

5. Bu burstan yararlanmak, başka burs kaynaklarından faydalanmayı engellemez. Ancak bursiyer başka herhangi bir kuruluştan burs veya mali yardım veya herhangi bir destek alıyorsa, bunu TOG Burs Komitesine bildirmek durumundadır.

6. Bursiyer üniversiteden disiplin cezası alması halinde, Toplum Gönüllüleri Vakfı’ ndan burs alma hakkını kaybedebilir. TOG Burs komitesi alınan cezanın nedenini değerlendirdikten sonra bir işlem yapılmasına gerek görürse, durumu TOG Etik Kuruluna iletilmesi isteğiyle TOG Yönetim Kuruluna bildirecektir.

7. Bursiyer;

o TOG vizyon, misyon, ilke ve değerlerine,
o TOG yetkili kurullarınca (Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Gençlik Konseyi) alınan kararlara,
aykırı davranış sergilediği, Vakfın kurumsal kimliğini zedeleyici açıklama ve beyanlarda bulunduğu takdirde burs sözleşmesi sona erebilir ve bursiyer burs alma hakkını kaybedebilir. Yukarıda belirtilen durum gerçekleştiğinde, Burs Komitesi gerekli gördüğü takdirde TOG Etik Kuruluna iletilmesi isteğiyle TOG Yönetim Kurulundan talepte bulunabilir.
6. ve 7. madde de ve/veya Etik Kurul süreci başlatan bir durum yaşandığında, bursiyerin bursu dondurulur. Etik Kurul bursiyeri haksız görmesi halinde bursiyer, burs alma hakkını kaybeder.

8. Bursiyer, başvuru sırasında ve burs alma sürecinde verdiği beyanları, burs komitesinin talep etmesi durumunda, gerekli belgeleri ibraz ederek doğrulamakla yükümlüdür. Yanlış veya eksik beyanda bulunduğu belirlenen bursiyerden, verilen burs hakkı geri alınacak ve yasal işleme başvurulabilecektir.

TOG BURS KOMİTESİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.Burs Komitesi, taraflardan birinin talebi doğrultusunda, Bursiyer ve burs için fon sağlayan bağışçının buluşmasını gerçekleştirmekle yükümlüdür.

2.Burs Komitesi, bursların oluşturulması, bursiyerlerin belirlenmesi, seçilmesi, akademik durumu ve toplumsal duyarlılık çalışmalarının izlenmesi, denetlenmesi, raporlanması ve benzeri idari çalışmaların yürütülmesi ile şartlı burs bağışlarının bağışçının koyduğu koşul ve ilkelere uygun olarak yönetilmesi konularında, Yönetim Kurulu ve bağışçılara karşı sorumlu olan komitedir. Bu süreçte, inceleme ve değerlendirme süresi Burs Komitesi tarafından belirlenmiş olup, en fazla 30 gündür.

Bursiyer, burs sorumluluklarını yerine getiriyor ise, bu sözleşme, bursiyerin önlisans veya lisans eğitimi süresince devam eder. Sözleşmeye konu olmayan bir durum yaşandığında burs komitesi söz konusu konuda karar alma hakkını saklı tutar.
Aşağıda ismi belirtilen ve imzaları bulunan taraflar yukarıda belirtilen tüm hak ve görevleri kabul ederek, sorumlulukları yerine getireceğini beyan etmektedir..

BURS BAŞVURUSU YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

• Toplum Gönüllüleri Vakfı Yeni Sınıf Gençlik Bursları sadece üniversiteye yeni kayıt yaptırmış veyahut Hazırlığı bitirip 1.sınıfa başlamış gençleri kapsamaktadır.

• Başvuru formunu gönderebilmeniz için tüm bölüm ve soruları doldurmanız gerekmektedir. Aksi takdirde formu gönderemezsiniz.

• Başvuru formunu doldurduktan sonra gönder butonuna bir kez basmanız formu göndermek için yeterlidir.

• Lütfen formda verdiğiniz bilgilerin doğruluğundan emin olunuz.

• Başvuru formunda ve mülakatlarda yalan beyanda bulunduğunuz tespit edildiği takdirde, bursunuz kesilir. Yalan beyanda bulunan adaylarin mülakat masrafları ödenmez